Variety of Valves

 • Filters
 • a
 • b
 • c
 • d
 • e
 • f
 • g
 • h
 • i
 • j
 • k
 • l
 • m
 • n
 • o
 • p
 • q
 • r
 • s
 • t
 • u
 • v
 • w
 • x
 • y
 • z
Code: av06 - Name: 
Angle Valve ceramic dish short triangular H. CHROME
Manufacturer: Miro

Angle Valve ceramic dish short triangular H. CHROME

Color Chrome
Material Brass
Code: av03 - Name: 

Angle Valve ceramic mechanism long triangular handle with rosette chrome
Manufacturer: Miro

Angle Valve ceramic mechanism long triangular handle with rosette chrome
Color Chrome
Material Brass
Code: av05 - Name: 

Angle Valve ceramic mechanism1 point handle with rosette chrome     
Manufacturer: Miro

Angle Valve ceramic mechanism1 point handle with rosette chrome     
Color Chrome
Material Brass